Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Oбщо събрание на колектива

На 29.05.2017г.,  в ДГ "Иглика" се проведе общо събрание на колектива при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на плана за мерките и действията за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.
  2. Обсъждане на отчета на разходване  на финансовите средства от Държавна дейност за периода 01.01. - 31.05.2017г.
  3. Съставяне на график за летните отпуски на персонала.
  4. Запознаване с новите списъци на групите в сила от новата учебна година.